Tjänster

Hur kan vi hjälpa dig?


Vi på Arm Ekonomi förstår att alla företag har olika behov.


Vi anpassar oss till era behov och tar hänsyn till ert bolags omsättning, storlek, samt vilka delar av bokföringen ni själva hanterar. Vårat mål är att leverera de bästa ekonomiska lösningar med hög kvalité.

Våra tjänster

Redovisning


Löpande bokföring


Vi genomför löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och regler. Vi sköter allt från bokföring av kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor till momsredovisning. Vi tar hand om bolagets betalningsfunktion, samt in- och utgående betalningsflöden. Det gör det möjligt för er att minimera administrationen samt effektivisera era flöden. Vi kan också erbjuda en del digitala lösningar anpassade till din verksamhet.


Vid behov lämnar vi resultat- och balansrapporter, kundregister, likviditetsrapporter, status på in- och utbetalningar. Vårt mål är att effektivisera din verksamhet.


Ekonomisk rådgivning


Att hålla sig uppdaterad inom skatte- och juridiska frågor är viktigt när man driver eget. Vår auktoriserat redovisningsbyrå uppfyller denna funktionen tack vare den kunskap som finns internt hos oss och vi kan vidare erbjuda er kvalificerad rådgivning inom områden såsom exempelvis:


-Inkomstdeklarationer

-Redovisningsfrågor

-Skattefrågor

-Ekonomiska analyser

-Biträde vid myndighetskontakter

-Ekonomistyrning och likviditetsplanering

-Årsredovisningar och bokslut

 

Professionell rådgivning är för många företag och entreprenörer en absolut nödvändighet. Vi kan även hjälpa till med rapporter och analyser av ert företag där vi ser till nyckeltal och genomför kassaflödesanalyser. Detta är viktigt för ert företags utveckling.Vidare så bistår vi gärna vid styrelse- och ledningsmöten med våra relevanta ekonomiska rapporter.


Själva syftet är att ni får de nödvändiga och pålitliga underlag från vilka ni kan fatta era strategiska och taktiska beslut utifrån. En förutsättning är dock att ni redan anlitat oss för er bokföring; detta för att säkerställa att vi har korrekt information om företaget.

Rådgivning


Bokslut


Bokslut


För ditt företag så är bokslutet en oerhört viktig del av verksamheten. Bokslutet fungerar dels som en informationskälla och dels som en grundläggande faktor då banker, leverantörer och kreditinstitut ska bedöma företagets kreditvänlighet. Att anlita Arm Ekonomi säkerställer god kvalitet. Vi lägger stor vikt på att bokslut upprättade av oss ger en rättvisande bild av er verksamhets ställning och resultat. Det gör vi genom:


-upprätta kompletta period- och årsbokslut.

-vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat samt levererat i god tid.

-att vi – tack vare vår erfarenhet och biträde vid revision – kan garantera att bokslut samt årsredovisning hanteras på korrekt sätt.

 


Årsredovisning


Alla aktiebolag måste – enligt lag – upprätta en årsredovisning och skicka denna till Bolagsverket. Vi kan självklart hjälpa ert företag med det arbetet. Vi säkerställer att er årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och att den följer etablerad normgivning samt är anpassad efter den bransch där ni har er verksamhet inom. Detta inför ert bolags årsstämma.


En årsredovisning ska bestå av fyra delar som ser ut som följer:


-Förvaltningsberättelse;

-Balansräkning;

-Resultaträkning;

-Upplysningar;Deklaration


Vi säkerställer att din deklaration innehåller alla nödvändiga uppgifter och i samband med deklarationen så räknar vi ut ditt företags slutliga skatt. Vi ger i samband med detta även råd om eventuell kompletteringsinbetalning. Vi hjälper både fysiska och juridiska personer med deklarationen. Deklarationstidpunkterna spelar en stor roll när kvarskatten ska vara inbetald samt när slutskattebeskedet kommer.Vi hjälper dig naturligtvis genom att se till att deklarationen inkommer i tid samt att du får betala rätt skatt.


Löneadministration


Vi garanterar en snabb och effektiv hantering av löner och där insynen förhindras. Arm Ekonomi AB kan sköta om hela er löneadministration där vi skickar ut lönespecifikationer till varje anställd – här kan vi även sköta utbetalningarna.


Vi tar fram underlagen till de månatliga skattedeklarationerna – dessa kontrolleras och stäms av med bokföringen innan det är dags för deklarationen. Givetvis så sköter vi även de årliga kontrolluppgifterna i samband med detta.

Löner